KVK Nr : 68840713 REK Nr : NL13 ASNB 0950 3092 49 (Infinity Frame) BTW Nr: 226037150B01
Zwijndrecht, mei 2017

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle juridische betrekkingen die Infinity Frame met derden onderhoudt, wordt verstaan onder: 

1.1 de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van zaken of het verrichten van diensten en werkzaamheden. Zijnde daarom de wederpartij van Infinity Frame. 

1.2 de opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder 1 heeft aanvaard, zijnde Infinity Frame. 

1.3 de opdracht: de opdracht tussen Infinity Frame en opdrachtgever zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen. 

1.4 Het te leveren product: de goederen, diensten en/of producten die Infinity Frame in opdracht van opdrachtgever levert. 

1.5 de informatiedragers: alle technische middelen waarop informatie kan worden opgeslagen en uitgedragen, daaronder eveneens begrepen e-mail, internet en iedere andere vorm van digitale informatiedragers. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen die Infinity Frame onderhoudt met derden. Ook als de derde eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn de hieronder beschreven algemene voorwaarden van toepassing, maar niet als dit duidelijk schriftelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. 

2.2 De opdrachtgever verklaart met de algemene voorwaarden bekent te zijn voor de inkoop en levering, zoals deze bij de offerte is opgesteld. Wanneer gewenst kan een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos bij Infinity Frame worden opgevraagd. 

2.3 Infinity Frame heeft altijd het recht haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, of licenties te verlenen aan derden. 

2.4 De opdrachtgever verklaart gerechtigd bevoegd te zijn de overeenkomst te sluiten en te ondertekenen en de gemaakte afspraken na te komen. En verklaart ook met het ondertekenen van de overeenkomst alle consequenties die hieruit voortvloeien te zullen aanvaarden en navolgen, ook als er wordt ondertekend door een niet tekenbevoegd persoon. 

2.5 Als er twijfel ontstaat aan de tekenbevoegdheid van de uit naam van de opdrachtgever handelend (rechts)persoon dient die persoon op verzoek van Infinity Frame een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel te overleggen. 

2.6 Als de opdrachtgever niet over de juiste tekenbevoegdheid blijkt te beschikken is Infinity Frame gerechtigd de opdrachtovereenkomst per direct te ontbinden. Alle rechten en verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden komen in dit geval te vervallen. De opdrachtgever kan in geen geval nog aanspraak maken op enige bepaling. 

2.7 Nietigheid van enige bepaling tast de geldigheid van de overige bepalingen en de overeenkomst in het geheel niet aan. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle correspondentie en communicatie wat Infinity Frame voert over het aangaan van een overeenkomst, levert de opdrachtgever geen enkel recht, noch Infinity Frame enige verplichting op. 

3.2 Van een contractuele verplichting kan alleen maar worden gesproken als dat uitdrukkelijk is vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Met daarin ook de bepalingen en voorwaarden van deze specifieke overeenkomst zijn beschreven. 

3.3 Verkoop van producten – diensten kan alleen plaatsvinden als er voor het begin van aankoop de bijbehorende overeenkomst door beiden partijen voor akkoord is getekend. 

3.4 De geldigheidsduur van een offerte, is maximaal 30 dagen geldig, wanneer wederpartij de offerte niet binnen dit termijn accepteert, komt deze te vervallen en kunnen hier geen rechte meer aan worden verleend. Bij aangaan van een nieuwe offerte zal rekening gehouden worden met het voorgaande prijsaanbod. 

3.5 Type en drukfouten in offertes of aanbiedingen worden voorbehouden. Opdrachtgever kan op foutieve informatie in offertes of aanbiedingen geen beroep doen en daaraan geen rechten ontlenen. 

3.6 Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten. 

 

Artikel 4: Opzegging

4.1 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen of op te zeggen voordat Infinity Frame met de uitvoering daarvan is begonnen, op voorwaarden dat de opdrachtgever direct en onvoorwaardelijk de hierdoor voor de opdrachtnemer al ontstane schade vergoed. 

4.2 Met deze schade wordt bedoeld al wat Infinity Frame aan kosten heeft gemaakt of voorzieningen heeft getroffen en winst zal mislopen. 

4.3 Een annulering is alleen geldig als deze schriftelijk bekend wordt gemaakt met waarbij vermeld moet worden dat alle schade en kosten onvoorwaardelijk zullen worden vergoed. 

 

Artikel 5: Prijs

5.1 De prijzen worden in euro‘s zonder btw en andere heffingen opgegeven.

5.2 De prijzen die Infinity Frame voor de door haar verrichte werkzaamheden heeft opgegeven, zijn uitsluitend voor de werkzaamheden of producties zoals beschreven in de tot stand gekomen overeenkomst. 5.3 Als Infinity Frame wordt gevraagd om de werkzaamheden anders in te richten dan wel meer of minder werkzaamheden te verrichten, kan Infinity Frame de prijs eenzijdig aanpassen. 

5.4 De opdrachtgever kan zich op een andere prijs beroepen als dit schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. 

5.5 Als in de overeenkomst een deel van de werkzaamheden-producties is opgenomen zonder dat die aan een prijs zijn gerelateerd, of wanneer meer werkzaamheden worden verricht en/of kosten worden gemaakt op verzoek van de opdrachtgever dus meerkosten, zullen deze meerkosten in alle redelijkheid worden berekend. 

5.6 Reiskosten worden door Infinity Frame bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Onder reiskosten worden onder andere begrepen kilometervergoeding van 30 eurocent per afgelegde kilometer, ook parkeerkosten, vliegtickets inclusief boekings- en andere bijkomende kosten, de kosten van hotelovernachtingen worden onder reiskosten verstaan. 

5.7 Infinity Frame houdt het recht om meer en minderwerk dat voortvloeit uit de overeenkomst, te verrekenen of op te tellen bij het al verschuldigde bedrag van de overeenkomst door de opdrachtgever. 

 

Artikel 6: Betalingen

6.1 De opdrachtgever dient de overeenkomende prijs en de eventuele overige kosten te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder zich te kunnen beroepen op enige korting, verrekening, opschorting of andere voorwaarden. Infinity Frame kan vorderen dat er vooruitbetalingen worden gedaan. 

6.2 Het niet voldoen van deze vooruitbetaling, geeft Infinity Frame het recht om haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat deze opschorting de opdrachtgever enige recht van zijn verplichtingen oplevert. 6.3 Over de werkzaamheden die voor het realiseren van een opdracht door derden voor Infinity Frame moeten worden verricht, heeft Infinity Frame het recht om de daarvoor komende kosten bij vooruitbetaling aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.4 Infinity Frame kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van belastingheffingen, voor, tijdens of na de looptijd van de overeenkomst. 

6.5 Wanneer de opdrachtgever niet voldoet volgens de gestelde termijnen en bepalingen, zal ze bij het verstrijken van de termijn geacht worden in wettig verzuim te zijn zonder verdere ingebrekestelling. Vanaf dan is ze contractuele rente verschuldigd van minimaal 1% per maand. Wanneer nodig sommeert Infinity Frame dan de nalatige opdrachtgever om het verschuldigde bedrag binnen vijf dagen na het verstrijken van de gestelde termijn te voldoen. 

6.6 Bovendien is de nalatige opdrachtgever alleen vanwege het verstrijken van het termijn gehouden om alle kosten die Infinity Frame heeft moeten maken voor het incasseren van het achterstallige verplicht te vergoeden, onverminderd het voorgaande en zal bij achterstalligheid na 14 dagen een herinnering worden gezonden. 

 

Artikel 7: Levering

7.1 Maar niet als anders overeengekomen, wordt geleverd vanuit het kantoor van Infinity Frame. Wanneer daartoe reden is, kan Infinity Frame leveren op het bedrijf van de opdrachtgever, wanneer door haar gewenst, onder rembours. 

7.2 Infinity Frame is niet verplicht om in onderdelen af te leveren. Alleen wanneer strikt is overeengekomen, is ze tussentijds niet verplicht om de voorlopige resultaten bekend te maken. 

7.3 De opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van wat nodig is om tot de productie- of presentatie te komen. Wanneer de opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, schort dit de verplichting van Infinity Frame op. In dit geval is Infinity Frame gerechtigd om een uurloon van € 45,- per uur te rekenen voor iedere vorm van extra werkinspanning. 

7.4 Wanneer de opdrachtgever materialen aanlevert voor (verwerking tot) het product is zijzelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige aanlevering hiervan. Opdrachtgever verklaart in dit geval dat deze materialen, of delen ervan, op geen enkele manier inbreuk te maken op rechte van derden en vrijwaard Infinity Frame tegen alle eventuele vormen van schade en of claims van derden. 

7.5 Inbegrepen in de prijs kan de opdrachtgever één correctie ronde aanvragen Mocht de opdrachtgever meer correcties willen na correctie ronde één worden de kosten in rekening gebracht. 

7.6 De opdrachtgever kan 10 dagen na levering een correctie ronde aanvragen. 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is en blijft Infinity Frame rechthebbende van (alle onderdelen van) de geleverde goederen- zaken, zowel fysiek als digitaal geleverd,  alle daarbij horende eigendomsrechten, auteursrechten, octrooirecht en/of merkenrecht en naburige rechten. 

8.2 De geleverde goederen en zaken kunnen door de opdrachtgever alleen maar worden gebruikt op de manier zoals tussen beide partijen is overeengekomen, waaronder, maar niet beperkt tot, toepassing en eventuele uitzending of andere manier van openbaring. 

8.3 Wanneer opdrachtgever het geleverde product op andere wijze dan in oorspronkelijke overeenkomst is vastgesteld wil toepassen, kan op verzoek door  Infinity Frame tegen een voorafbepaalde meerprijs, schriftelijke toestemming op een uitbreiding van het gebruiksrecht worden verleend. 8.4  Indien de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Infinity Frame, goederen een andere bestemming geeft, is zij gehouden alle schade die Infinity Frame daardoor leidt, te vergoeden. Deze schade wordt geacht zonder enige bewijsplicht van Infinity Frame daartoe, minimaal 3 keer het factuurbedrag van levering te bedragen. 

8.5 Tenzij anders overeengekomen verleent Infinity Frame de opdrachtgever een standaard gebruiksperiode van maximaal 1 jaar. Indien opdrachtgever het geleverde product voor een langere periode wil gebruiken, kan op verzoek door Infinity Frame tegen een meerprijs van 57% van de nieuwprijs van het product schriftelijke toestemming op een verlenging van het gebruiksrecht worden verleend. 

8.6 Partijen zijn op de hoogte van de gebruikelijke regelingen waar het betreft de vergoedingen die via Buma-Stemra, Sena of soortgelijke instanties  te worden verwezenlijkt. 8.7 Opdrachtgever verklaart dat Infinity Frame is aangesteld voor de uit te voeren opdracht als uitvoerende en/of eindproducent en bekend is met de daaruit ontstane rechten en verplichtingen jegens alle betrokken partijen. 

 

Artikel 9: Levertermijn

9.1 Het overeengekomen levertermijn levert Infinity Frame een inspanningsverplichting op. Infinity Frame streeft ernaar om tijdig en naar de gewenste kwaliteit te leveren, maar dit heeft geen recht jegens de opdrachtgever indien buiten de termijn en niet naar de creatieve wens van de opdrachtgever wordt geleverd. 

9.2 Indien Infinity Frame tijdig levert, maar de opdrachtgever niet in staat is om het in ontvangst te nemen, is de opdrachtgever vanaf dat moment wel gehouden om zich aan zijn betalingsverplichtingen te houden. In een dergelijk geval zal Infinity Frame melding maken van het feit dat het geleverde gereed is en zal zij gerechtigd zijn te factureren. 

 

Artikel 10: Afleveringskwaliteit

10.1 Het door Infinity Frame geleverde product wordt geacht in goede conditie en volgens de normen van het vak te zijn geleverd. Indien en zodra de goederen/diensten/het geleverde ter beschikking staat en in handen is van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever binnen twee dagen, 48 uur na levering, te controleren of het geleverde product aan de overeenkomst voldoet met betrekking tot de kwaliteit of beschadiging. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient zij dit onmiddellijk per e-mail te melden onder beschrijving van de gebreken en onder toezending van (een kopie van) het product. 

10.2 Mocht de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageren, wordt het geleverde geacht de kwaliteit te bevatten die zij ingevolge de bepalingen van de overeenkomst moest bezitten. Indien het geleverde niet is ingevolge de bepalingen van de overeenkomst, heeft Infinity Frame, tenzij een tijdige levering niet meer tot de mogelijkheden behoort, het recht om op schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever nogmaals te produceren/te leveren, waarbij alle directe en indirecte bijkomende kosten voor de rekening van de opdrachtgever komen. 

10.3 Het vaststellen of het door Infinity Frame geleverde goed en/of acceptabel is dan wel slecht en/of onacceptabel is, dient gemeten te worden aan de maatstaven van de branche. In beginsel zullen deze maatstaven zoveel mogelijk beschreven worden bij het tot stand komen van de overeenkomst. Indien evenwel ten aanzien van het creatieve aspect/vormgeving-het geluid geen overeenstemming tussen beide partijen bereikt zal kunnen worden, zullen zij deze kwestie voorleggen aan een terzake deskundige. Indien en zodra deze deskundige door beide partijen in overleg benoemd, zal deze een voor beide partijen bindende uitspraak doen. 

 

Artikel 11: Bestanddelen

 Indien de opdrachtgever met betrekking tot het vervaardigen van een overeengekomen product onderdelen/bestanddelen aandraagt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het kwaliteit van deze onderdelen/bestanddelen. Als Infinity Frame deze bestanddelen verwerkt dan wel schriftelijk overeengekomen instructies in haar product verwerkt, is slechts de opdrachtgever voor deze inbreng aansprakelijk en kan zij nimmer Infinity Frame aanspreken over de kwaliteit. 

 

Artikel 12 Geheimhouding

Infinity Frame en opdrachtgever zijn elkaar verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alles wat hen in het kader van de opdracht en/of uitvoering daarvan ter kennis komt. Onder deze geheimhouding valt onder andere alle (elektronische) communicatie tussen Infinity Frame en de opdrachtgever, alsmede alle (concept) ontwerpen, schetsen, tekeningen, scripts, films, software, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden die in het kader van een overeenkomst tussen Infinity Frame en de opdrachtgever zijn gemaakt. De verplichting tot geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van een overeenkomst als na beëindiging, door welke oorzaak dan ook tussen Infinity Frame en de opdrachtgever. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Alle aansprakelijkheid van Infinity Frame behoudens die in geval van grove schuld of opzet, worden uitgesloten. Voor zover Infinity Frame aansprakelijk kan worden gehouden, zal het schadebedrag nimmer groter zijn dan het ten laste van die opdrachtgever in rekening gebracht factuurbedrag ten aanzien van de die onderwerpelijke overeenkomst. 

13.2 Infinity Frame stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, hetzij direct of indirect, en/of diefstal en/of persoonlijk letsel, ook in geval van materialen, goederen en/of diensten zijn ingehuurd bij of via derden. 13.3 Het niet nakomen van afspraken, het overtreden van 1 van de bepalingen van dit artikel of het onrechtmatige gebruik van (of een onderdeel van) de geleverde goederen verplicht de opdrachtgever tot het onmiddellijk voldoen van een direct opeisbare boete  van € 500 ( vijfhonderd euro). Bovendien is Infinity Frame gerechtigd eventuele kosten voortkomend uit directe of indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, onrechtmatig gebruik van het product, inbreuk op auteursrecht, diefstal van apparatuur, materialen en/of letsel en/of personen betrokken bij de uitvoering van de productie van het product geheel te verhalen op de opdrachtgever. 

13.5 Infinity Frame wordt gevrijwaard van alle verplichtingen uit deze overeenkomst in geval van overmacht. Hierbij wordt verstaan; onafwendbare gebeurtenissen van psychische overmacht, absolute of fysieke overmacht en/of noodtoestanden, welke een negatief effect kunnen hebben op de uitvoering van enige bepaling uit deze overeenkomst en de uitvoering van de opdracht, welke worden veroorzaakt door omstandigheden waar Infinity Frame geen invloed of macht op heeft of op kan uitvoeren.

 

Artikel 14: Wijziging van deze algemene voorwaarden

Artikel 14 Wijziging van deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Infinity Frame worden gewijzigd. Deze wijziging gaat dertig dagen van kracht nadat dit door Infinity  Frame via publicatie op haar website bekend is gemaakt.

Laten we samenwerken!

Laten we kijken hoe wij kunnen samenwerken om iets zinvols en waardevols te kunnen creëren